Naziv projekta:
Opskrba vodom naselja Zagora – Gorjak – Jesenje, Operacija 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda

Kratki opis projekta/ciljevi projekta:

Glavni projekt je izrađen u skladu s „Novelacijom studije razvitka vodoopskrbe na području Krapinsko-zagorske županije“ i lokacijskom dozvolom s pripadnim posebnim uvjetima građenja. Projektom će se uz izgradnju nove trase cjevovoda od Žutnice do Gorjaka izgraditi cjevovod za naselje Zagora. Projektom će se izgraditi tlačni cjevovod kojim će se spojiti izvorište Gorjak s Jesenjem čime će se na graničnom području Grada Krapine i visinskom dijelu Općine Jesenje osigurati stalne i dodatne količine neprekidne vodoopskrbe.

Očekivani rezultati projekta/operacije:

Vodovod naselja Gornje Jesenje temelji se na grupi izvora ukupne izdašnosti Q= 3,3 l/s. nedovoljne za vodoopskrbu naselja koja su na višim nadmorskim visinama (Brdo i Cerje) pa u sušnim razdobljima ostaju bez vode. Izgradnjom vodospremnika Jesenje osiguran je prihvat vode iz sustava Grada Krapine (tlačnim cjevovodom od Gorjaka do Gornjeg Jesenja) u količini Q = 5,0 l/s – dovoljna količina vode za funkcioniranje navedenog dijela sustava javne vodoopskrbe Općine Jesenje (prema novelaciji studije razvitka vodoopskrbe na području KZŽ).
Na području Grada Krapine, izgradnjom novog cjevovoda od Žutnice do Gorjaka umjesto dosadašnjeg, izgradit će se novi cjevovod za naselje Zagora. Također duž trase cjevovoda osigurat će se tlakovi mreže dostatni za protupožarnu zaštitu s hidrantskom mrežom.

Ukupna vrijednost projekta: 3.644.630,58 HRK

Ugovorom o financiranju Mjera 07 sklopljenim s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobreno je financiranje dijela projekta čiji obuhvat gradnje teritorijalno spada u područje Grada Krapine te je Odlukom o dodjeli sredstava dodijeljena potpora do najvišeg iznosa prihvatljivih troškova u iznosu od 2.417.694,67 kuna.

Iznos koji sufinancira EU (85%): 2.055.040,47 kuna HRK

Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2019. – svibanj 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Miljenka Macan
E-mail: info@kvio.hr
Tel: 049/382-708

Očitanje vodomjera

Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina, Gajeva 20
OIB: 18850488440
Tel: 049/382-705
E-mail: vodomjer@kvio.hr

Skip to content